Ciljevi programa

Autor programa:

Ksenija Ranogajec Benaković, prof. psihologije

 

PROGRAM RADA S DAROVITOM DJECOM

«ISKRICE»

Ciljevi programa:

 

DIJETE

 •   identificirati potencijalno darovito dijete
 •    utvrditi mogućnosti , potrebe i interese takvog djeteta
 •    uvažavati specifične interese djeteta i produbljivati ih
 •    omogućiti djetetu da uči ono što ga zanima, na način koji mu odgovara, te mu osigurati dovoljno vremena
 •    organizirati složenije aktivnosti naročito u pogledu apstraktnog mišljenja
 •    očekivati ustrajnost i neovisnost u radu
 •    nuditi što raznolikiji materijal
 •    potaknuti razvoj pozitivne slike o sebi i socijalnih vještina
 •    širi područja interesa darovitog djeteta nudeći mu osnovne informacije i pružajući mu bazična iskustva iz različitih područja znanosti i ljudskog djelovanja (biologija, kemija, fizika, astronomija, strani jezici, šah, programiranje, robotika, modelarstvo...)

RODITELJI

 •    ostvariti bolje upoznavanje i razumijevanje sposobnosti, karakteristika osobnosti i potreba svog djeteta
 •    educirati ih o načinima zadovoljavanja potreba i interesa darovitog djeteta 

 

Zadaće programa:

 Zadaci socioemocionalnog razvoja

 •   Razvijati osjećaj sigurnosti u osobe i prostor te osjećaj pripadnosti grupi
 •   Poticati razvoj emocionalne kompetencije djece, osobito prepoznavanje, razumijevanje, prihvaćanje i iskazivanje vlastitih emocija te uživljavanje i razumijevanje emocija drugih
 •   Poticati razvoj pojma o sebi, osobito znanje o vlastitim mogućnostima i ograničenjima, te prihvaćanje uspjeha i neuspjeha (nošenje sa neugodnim emocijama, toleracija na poraz i frustraciju)
 •   Poticati razvoj samopoštovanja i pozitivne slike o sebi (misliti i osjećati o sebi dobro, vježbati zastupanje sebe i svojih interesa)
 •   Razvijati socijalnu kompetenciju, osobito: vještine komuniciranja u započinjanju odnosa,
 • vještine komuniciranja u održavanju odnosa (pohvala, razgovaranje, dogovaranje, suradnja, empatija, kompromis, samoprocjena, procjena drugog, konstruktivna kritika, «JA poduke»), riješavanje sukoba
 •   Razvijati spontanost u izražavanju svojih emocionalnih, spoznajnih i socijalnih potreba, osjećaja, zapažanja, zamisli, ideja

Zadaci razvoja motorike

 •  Zadovoljiti potrebu djeteta za kretanjem
 •   Poticati razvoj fine motorike u baratanju različitim predmetima i materijalima, izražavanju i stvaranju istim
 •  Poticati i podržavati mogućnosti i načine izražavanja i stvaranja pokretom, gestom, mimikom, glazbom i pokretom, govorom i pokretom, vlastitim tijelom na nov način

Zadaci razvoja spoznaje

 •  Podržavati i poticati aktivan odnos, odnosno težnju djeteta da uočava svojstava stvari i pojava, postavlja pitanja, samo iznalazi odgovore i provjerava njihovu točnost 
 •   Razvijati sposobnost spoznavanja vanjskog svijeta neposrednim iskustvom (učenje-čineći) putem svih osjetila
 •   Uočavanje veza i odnosa među predmetima , prirodnim pojavama (vremenske prilike, godišnja doba, biljni i životinjski svijet, ljudsko tijelo, fizikalne pojave: svjetlost, elektricitet, magnetizam, težina, gibanje, kemijske zakonitosti... ) i ljudima (običaji,  društvena zbivanja, zanimanja, mitovi i legende, narodi, istraživači, znanstvenici...), kvantitativni odnosi, klasifikacija, serijacija, analiza, sinteza
 •   Poticati sposobnost rješavanja problema :
 • –  putem pokušaja i pogrešaka (mlađa djeca)
 • - planskim rješavanjem problema (od uočavanja problema, stvaranja plana i strategije rješenja , kombiniranja prethodnog iskustva, pretpostavljanje,  traženje jednog ili više mogućih rješenja, otkrivanje različitih načina dolaženja do rješenja, provjera rješenja,  otkrivanje   zakonitosti) (starija djeca) – individualno ili u manjoj grupi (dogovor, suradnja, suradničko učenje
 •   Podržavati radoznalost, težnju za doživljavanjem i stvaranjem novina, opažanje neobičnih i smiješnih elemenata, težnju za razumijevanjem svijeta oko sebe

 

Zadaci razvoja govora, izražavanja i stvaranja

 •   Poticati govorno izražavanje, bogaćenje rječnika
 •   Poticati upotrebu monološkog i dialoškog govora (dijete – dijete, dijete – odrasli), vještinu slušanja govora drugih i sposobnost izražavanja svojih potreba, želja, stanja i misli
 •   Poticati razvijanje različitih oblika izražavanja (scenskog, likovnog, glazbenog, tjelesnog, govornog).
 •   Poticati maštu i kreativnost kod djece uz poštivanje njihovih različitosti.